21 napos böjt

A 21 napos ima és böjt, nemzetközi szintü összefogás, minden évben Januárban szokták megszervezni. 2017-ben  Január 8-29 között tartjuk, amikor az egyéni bőjt és ima mellett, minden este találkozunk imádkozni, beszélgetni, az Igét tanulmányozni. Nézz meg egy tanitást a böjtről: Miért fontos a bőjt? -Boros Gyula

A három hét fő témája a METSZÉSPONTOK.

A metszéspont egyben kapcsolat is. A kapcsolat nem alkalomszerű, hanem dinamikusan épülő folyamatos valóság. Valódi találkozások.

1.) Metszéspontok Isten és az ember között a kereszt által. Ebbe a témakörbe beletartozhat az Isten kegyelmes szeretete Jézusban, az ember megtérése, helyreállása, rendeződése, a szellemi élet, amely nemcsak külsőségeket, hanem valóságos személyes kapcsolódást hoz létre az Istennel. Az életet hozó kapcsolódásnak egyéni és közösségi vetülete stb.

21 nap ima es bojt

2.) Metszéspontok a világgal. Ebbe belefér az evangélizálás témaköre. Igazi metszéspontot az hoz létre az emberekkel, ha a misszióparancsnak azt a részét is komolyan vesszük, hogy menjetek az emberekhez, az emberek közé, használjátok ki a természetes kapcsolatokat (családban, iskolában, munkahelyen, lakókörnyezetben stb.). Ebbe a témakörbe tartozhat a környezetünkért való imádkozás, közbenjárás, amellyel hatással próbálunk lenni a környezetünk életére. Ide tartozhat továbbá a szükségben és elesettségben lévők felé való szolgálat.

3.) Metszéspontok a gyülekezeteken belüli kapcsolatok által.Vezetők és vezetettek között, hívő testvérek között,gyülekezetek között, szeretetben kapcsolódva egymáshoz.

imadkozo ferfiak

4.) Metszéspontok a házasságban, a családban és a generációk között. Ahol az atyák szíve a fiakhoz és a fiak szíve az atyákhoz hajlik. Ahol a tapasztaltabb generáció építi, mentorálja, segíti, helyzetbe hozza, felelősséget enged át a fiatalabb generációnak, amely pedig tiszteli és együttműködik az idősebb generációval.

Ne feledjük, hogy Jézus szavai szerint a hittel teli imának, a hitből való böjtnek és adakozásnak MINDIG VAN JUTALMA:

Máté 6,2-18„Amikor alamizsnát osztogatsz …, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; (4) Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilvánosan. (5) Amikor imádkozol …, menj be a belső szobádba, és az ajtót bezárva, imádkozz a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilvánosan.(16) Amikor böjtölsz …, kend meg a te fejedet, és a te arcodat mosd meg; (18) Hogy ne az emberek, hanem a te Atyád lássa böjtölésedet; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilvánosan.”

  1. Hét – főleg személyes

– Szíven talált Isten kegyelme, ami Jézus Krisztusban személyesen megérintett; ez a kegyelem ma is Krisztusban a Mennyei Atyával való egyre szorosabb kapcsolatba vonz.

– A Szent Szellemnek legyen konkrét vezetése számomra e hét minden napján és amit felismerek, azt legyen erőm megtenni.

– Odaszánom magam ezen a héten arra, hogya Szent Szellem vezetésére támaszkodva minden nap legalább egy embernek bizonyságot tegyek Jézus Krisztusról és a Mennyei Atya szeretetéről.

– Ezen a héten minden nap 10-10 új, még meg nem tért emberért imádkozok, böjtölök, prófétálok.

– Ezen a héten minden nap imádkozom a pásztoromért és a gyülekezetünk vezetőiért, hogy a Mennyei Atya akaratában járjanak a Szent Szellem ereje által és ajándékaik megnyilvánuljanak.

– Imádkozom, és valamilyen jócselekedetben kilépek, hogy a helyi gyülekezetünkben levő számomra eddig ’távolabbi’ testvéreim ’közelebbvalókká’ legyenek.

– Imádkozom és keresek valamilyen ’jócselekvési’ lehetőséget a rokonságomban levő más generációk tagjaival kapcsolatosan.

– Imádkozom és keresek valamilyen ’együtt-cselekvési’ lehetőséget a gyülekezetemben levő más generációk tagjaival.

– Imádkozom és keresek valamilyen ’jócselekvési’ lehetőséget meglevő házastársamért.

– Imádkozom és kijelentést kérek, miben kell még változzak a leendő házasodásomhoz.

– Imádkozom és kijelentést kérek, miben kell változzak a Mester szerinti tanítványi élethez.

Hét – főleg a helyi gyülekezettel kapcsolatos

kezek

– Imádkozom a helyi gyülekezetem tagjaiért, hogy a Mennyei Atyával, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel való személyes kapcsolatokban növekedjenek.

– Imádkozom a helyi gyülekezetem tagjaiért, hogy a Krisztus általi istenfiúsági identitásukban megerősödjenek.

– Imádkozom és keresem a lehetőséget, hogy mit tehetek azért, hogy a helyi gyülekezetem minden egyes tagja egymással megbékéljen, békességben és szeretetben éljen.

– Imádkozom, és keresek olyan személyt a helyi gyülekezetben, akinek tudok valamely területen segíteni – akár fizikailag, akár imádkozásban.

– Imádkozom különösen azokért, akik a gyülekezetben még nem élnek tanítványi életet, hogy velük kapcsolatosan működjön és segítségükre legyen a tanácsadás, pásztorlás, mentorálás, tanítványozás.

– Imádkozom a gyülekezetben levő jegyespárokért, házaspárokért és egyedülállókért, hogy a Mennyei Atya terve és akarata szerint alakuljanak kapcsolataik.

– Imádkozom, és keresem a gyülekezeti vezetőkkel a kapcsolatot, hogy milyen módon újuljon meg a helyi gyülekezetünk világ felé való szolgálata (emberhalászat).

– Imádkozom a helyi gyülekezetünk evangélizálásban való megújulásáért (új módok, új területek).

– Imádkozom, és másokkal együtt keresek valamilyen ’együtt-cselekvési’ lehetőséget a gyülekezetemben levő más generációk tagjaival.

– Különösen azokért a területekért imádkozom, amelyeknél a különböző generációk nem működnek még harmonikusan együtt (vagy egyáltalán sehogyan sem).

  1. Hét – főleg a magyar eklézsia-rész felelőssége az országunkért, nemzetünkért

– Legyen jó példa a magyar eklézsia a krisztusi identitás megélésében minden szinten a világi emberek előtt

– Arról ismerjék meg a nem hívők is, hogy valaki ebben a nemzetben keresztény, hogy a hívők a másik gyülekezetbe vagy felekezetbe tartozó testvéreiket is tisztelik, szeretik és áldják.

– Teljesedjenek be a magyar eklézsia-résznek és Magyarországnak mondott prófétai kijelentések: Szent Szellem szerinti imádás és dicsőítés, Szent Szellem szerinti harcos közbenjárás, Európa szellemi éléskamrája, mintaadás a körülöttünk levő nemzetek felé a tanítványi életben stb.

– A magyar eklézsia-rész találja meg azokat a módokat, lehetőségeket, amelyekkel és ahogyan el tudja érni a társadalom még meg nem tért tagjait.

– Imádkozzunk a nemzetünkért, hogy az emberek keressék az Urat; Szent Szellem egy Isten utáni éhséget adjon a szívekbe; hogy az emberek bekerüljenek a Mennyei Atya szeretetének és jóságának vonzásába, hogy megtérjenek.

– A magyar eklézsia-rész megújuljon a társadalom különböző területeiért való egyéni és testületi hittel és hatalommal teli imádkozásban, közbenjárásban: a kormányzásért, gazdasági területekért, oktatásügyért, médiáért, egészségügyért, vallási és egyházügyi területért, sport- és művészeti területekért, a családért és a házasságokért.

– Imádkozzunk a magyar kormányért, hogy Isten áldása és kegyelme valamint istenfélelem jöjjön a vezetőinkre, hogy szeressék az igazságot és gyűlöljék a gonoszságot; Isten akarata szerint kormányozzanak. A korrupció és a kontroll kiszoruljon a társadalom különböző területeiről.

– Kapcsolódjanak a különböző gyülekezetek, közösségek egy-egy városban, egy-egy régióban és az egész országban is a felelősségi szintjükön az országért, a nemzetünkért való testületi közös imádkozásra és közbenjárásra.

– A magyar eklézsia adjon és mutasson élhető mintát és példát a különböző generációk harmonikus együtt-mozdulásában, együtt-munkálkodásában – a magánélet, a gyülekezeti élet, a világi tevékenységek és a világ fiai felé való szolgálat terén is.

– A magyar eklézsia-rész álljon ki, lépjen elő a felekezeti, gyülekezeti falak mögül a társadalom egészét érintő erkölcsi kérdések ügyében krisztusi üzenettel és értékrenddel (család, abortusz, eutanázia, korrupció, alapvető emberi szabadságjogok gyakorlása, stb.)

– A magyar eklézsia, mint Só és Világosság adjon ízt, fényt és ezáltal jó példát a házasságok, a gyermekvállalások és a gyermeknevelés terén is.

– Imádkozzunk az új generációért, hogy isteni meglátogatások, isteni érintések, mennyei tűz jöjjön az életükre!

forras: https://www.facebook.com/notes/21-napos-ima-%C3%A9s-b%C3%B6jti-id%C5%91szak/metsz%C3%A9spontok/1845060649096756